Antradienis, lapkričio 12, 2019

Karjeros ugdymas

Projektas „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme “

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mūsų mokykla dalyvauja šiame projekte ir tikisi bendruomenės narių aktyvaus įsijungimo į šio projekto veiklą.

Karjeros paslaugos apima:

  •  ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
  • karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

karjeros konsultavimą – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

Uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:

Pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;

  • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų galimybėmis mokytis visą gyvenimą;
  • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
  • vadovaudamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;

 mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų bei tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;

 būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Mokinio karjeros kompetencijos yra šios:

  •  savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis);
  •  karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį);
  •  karjeros planavimo (kelti karjeros ir gyvenimo tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą);
  •   karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).

Nedvejok ir kreipkis į karjeros koordinatorių, socialinį pedagogą, klasės auklėtoją ar į bet kurį mokytoją.

Čia galima rasti daugiau informacijos:

Mokiniams
Mokinio knyga - žaidimai, testai, užduotys, klausimynai, bendravimo priemonės su švietimo pagalbos specialistais ir kt...
Filmukai apie karjeros planavimą
Filmai apie profesijas
Pasirink profesiją

Mokytojams

 Konsultacijos internete

 Naudingi patarimai, leidiniai

 Naudingi patarimai, leidiniai

Kontaktinis asmuo mokykloje:

Karjeros koordinatorė - Rosita Gaižauskienė

Tel. +370 613 53218

El.p. biblioteka@tzg.lt

Karjeros centras įsikūręs: bibliotekoje.

Pagrindiniai dokumentai:

 Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

 Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 Ugdymo karjerai programa

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018