Penktadienis, lapkričio 22, 2019

Tėvų klubas „Drauge“

Trumpas klubo veiklos aprašymas:

Žemaitės gimnazijos tėvų klubas „Drauge“ įkurtas ir pradėjo vykdyti veiklą 2006 m. gegužės mėn. Tai ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti gimnazijos bendruomenės, mokinių ir tėvų – klubo narių veiklą. Atstovauti gimnaziją bei gimnazijos bendruomenę. Atstovauti gimnazijos, mokinių ir klubo narių vešiesiems interesams, juos ginti ir siekti deramai juos tenkinti.

Klubo tikslai ir uždaviniai:

  •        propaguoti ir vystyti Žemaitės gimnazijos mokinių pažintinę ir nepamokinę veiklą;
  •        populiarinti profesijas, kurias atstovauja gimnazijos mokinių tėvai bei tėvų klubo nariai;
  •        organizuoti teminius gimnazijos bendruomenės vakarus – susitikimus ir kitus renginius, susijusius su ugdymu;
  •        pagal galimybes platinti informacinius, švietėjiškus ir reklaminius leidinius susijusius su Žemaitės gimnazija;
  •       pagal galimybes šelpti ir teikti nemokamą pagalbą (paramą) invalidams, ligoniams, vienišiems nedarbingiems asmenims, našlaičiams arba vaikams, likusiems be tėvų globos ar netekusiems vieno iš tėvų, daugiavaikėms ir mažai aprūpintoms šeimoms, bedarbiams asmenims, kurių gaunamos pajamos negali užtikrinti minimalaus gyvenimo lygio. Organizuoti, rengti bei remti gimnazijos labdaros vakarus, koncertus, kitus renginius;
  •        savo kompetencijos ribose spręsti gimnazijos vidaus ir išorės problemas;
  •        remti gimnazijos kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos plėtojimo programas;

Tėvų klubo „Drauge“ el. pašto adresas: drauge@tzg.lt

Klubo prezidentė – Jūratė Beržinienė;

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018