Ketvirtadienis, lapkričio 14, 2019

Tyrimai, apklausos, ataskaitos

 

TELŠIŲ ŽEMAITĖS GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

2016 m. gruodžio 5-8 d. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra vykdė gimnazijos veiklos kokybės išorinį vertinimą. Jo rezultatai:

 • Stiprieji mokyklos veiklos aspektai:
 1. Vertybės, elgesio normos ir principai (1.1.1. – 4 lygis).
 2. Bendruomenės santykiai, atvirumas ir svetingumas (1.1.4. – 4 lygis; 1.1.5. – 4 lygis).
 3. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1. – 4 lygis).
 4. Namų darbai (2.3.5. – 4 lygis).
 5. Mokymosi pasiekimai (3.2. – 4 lygis).
 6. Mokinių asmenybės ir socialinė branda (4.1.2. – 4 lygis; 2.4.1. – 3 lygis).
 7. Pagalba planuojant karjerą (4.4.2. – 4 lygis; 4.4.3. – 4 lygis).
 8. Mokyklos vizija, misija ir tikslai (5.1.1. – 4 lygis).
 9. Vadovavimo stilius (5.3. – 4 lygis).
 10. Lėšų vadyba (5.5.1. – 4 lygis).
 • Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:
 1. Tarptautinė partnerystė (1.4.2. – 3 lygis).
 2. Mokymosi veiklos planavimas pamokoje (2.2.1. – 3 lygis).
 3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis; 4.3.2. – 2 lygis).
 4. Mokinių įsivertinimas (2.6.2. – 2 lygis).
 5. Patalpų panaudojimas (5.5.3. – 3 lygis) /patalpų, pvz., atskiros sporto salės, laboratorijų ir pan. stokos prasme/.
 • Penkių veiklos sričių vertinimas:

1. Mokyklos kultūra.

Telšių Žemaitės gimnazijos kultūra vertinama labai gerai (4 lygis). Taip pat, t. y. labai gerai (4 lygis), vertinamas mokyklos etosas. Ši išvada grindžiama aukščiausiu kelių rodiklių – vertybių, elgesio normų ir principų, bendruomenės santykių bei mokyklos atvirumo ir svetingumo – kokybės vertinimu. Likusieji temos rodikliai – tradicijos ir ritualai, tapatumo jausmas, klasių mikroklimatas – vertinami gerai (3 lygis).

2. Ugdymas ir mokymasis.

Ugdymas ir mokymasis Telšių Žemaitės gimnazijoje vertinamas gerai (3 lygis).

3. Pasiekimai.

Telšių Žemaitės gimnazijos pasiekimai vertinami gerai (3 lygis).

4. Pagalba mokiniui.

Pagalba mokiniui Telšių Žemaitės gimnazijoje vertinama gerai (3 lygis).

Rūpinimasis mokiniais yra veiksmingas (4 lygis). Skirtingi šios temos rodikliai vertinami nevienodai: nustatyta, kad bendroji rūpinimosi mokiniais politika yra paveiki (3 lygis), o mokinių asmenybės ir socialinė raida nepriekaištinga (4 lygis).

5. Mokyklos strateginis valdymas.

Gimnazijos strateginis valdymas vertinamas labai gerai (4 lygis).

Gimnazijos strategija yra kryptinga (4 lygis): mokyklos vizija, misija ir tikslai, planavimo procedūros nepriekaištingos (4 lygis), o planų kokybė ir dermė bei plano įgyvendinimas ir jo poveikis paveikūs (3 lygis).

Pastaba.

Vertinimo procese ir ataskaitoje taikyta penkių vertinimo lygių skalė:

 • ,,labai gerai“ – veikla yra nepriekaištinga, veiksminga, savita, kryptinga, kūrybiška (4 lygis); šiuo lygiu įvertintą mokytojo patirtį galima paskleisti už mokyklos ribų;
 • „gerai“ – veikla pakankamai kryptinga, tinkama, paveiki, lanksti, turinti savitų bruožų (3 lygis); taip įvertintą mokytojų patirtį verta skleisti mokykloje;
 • „patenkinamai“ – veikla yra priimtina, vidutiniška, neišskirtinė, ne visuomet prasminga ir veiksminga, t.y. veikla tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti (2 lygis);
 • ,,prastai“ – veikla neperspektyvi, neveiksminga, nekonkreti, rizikinga, veiklą būtina tobulinti (1 lygis);
  • ,,labai prastai“ – veiklą būtina iš esmės keisti (N lygis). 

 

Nacionalinis egzaminų centras
OECD PISA 2015 Tyrimo rezultatai
Telšių žemaitės gimnazija (PDF)

--------------------------------------

Slide1

Slide2
Slide3
Slide4
Slide5
Slide6
Slide7
Slide8
Slide9
Slide10
Slide11

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018