Penktadienis, rugsėjo 21, 2018

Veiklos kryptys

Telšių Žemaitės gimnazija 

2018 metų veiklos tikslai ir uždaviniai 

            1. Tikslas: Stiprinti šiuolaikinio ugdymo nuostatas, siekiant veiksmingesnės mokinių visuminės pažangos.

            1.1. Uždavinys: Individualios mokinio pažangos stebėsenos ir (įsi)vertinimo rezultatus veiksmingai naudoti ugdant pasiekimų visybiškumą.

            1.2. Uždavinys: Plėtoti mokytojų patirties sklaidą ir bendradarbiavimą, įgyvendinant šiuolaikinio ugdymo nuostatas.

           

             2. Tikslas: Plėtoti mokinių mokymosi patirčių įvairovę, siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės.

            2.1. Uždavinys: Diegti įtraukaus, patirtinio mokymosi principus.

            2.2. Uždavinys: Stiprinti mokinių ir jų tėvų atsakomybę už mokymąsi ir elgesį.

            2.3. Uždavinys. Teikti mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią pagalbą.
            

            3. Tikslas: Kurti ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę garantuojančią ugdymo(si) aplinką.

            3.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas ugdymui(si), mokinių kompetencijoms plėtoti ir saviraiškos poreikiams tenkinti.

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018

Iškilmingas Telšių Žemaitės gimnazijos 
100 metų įkūrimo minėjimas 
„Mokyklos istorija – mūsų istorija“ 
numatomas 2018 m. balandžio 28 d.
100-mečio renginių planas