Penktadienis, lapkričio 22, 2019

Veiklos kryptys

Telšių Žemaitės gimnazija 

2019 metų veiklos tikslai ir uždaviniai

 

            1. Tikslas: Aktualizuoti socialinio ir emocinio ugdymo nuostatas, siekiant veiksmingesnės mokinių visuminės pažangos.

            1.1. Uždavinys: Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, ugdymą grindžiant   mokinių emocinį saugumą užtikrinančiais veiksniais.

            1.2. Uždavinys: Plėtoti mokytojų patirties sklaidą ir bendradarbiavimą, stiprinant mokinių motyvaciją siekti pažangos.

            2. Tikslas: Siekti geresnės ugdymo(si) kokybės, stiprinant mokinių pasiekimų asmeniškumą ir orientavimąsi į mokinių poreikius.

            2.1. Uždavinys: Ugdymą grįsti mokinių mokymosi poreikių pažinimu.

            2.2. Uždavinys: Plėtoti mokytojų –mokinių – tėvų bendradarbiavimą, siekiant veiksmingesnio mokinio ugdymosi poreikių tenkinimo.

            2.3. Uždavinys. Teikti mokinių ugdymosi poreikius tenkinančią pagalbą.
            3. Tikslas: Kurti ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę garantuojančią ugdymo(si) aplinką.

            3.1. Uždavinys: Sudaryti motyvuojančias sąlygas ugdymui(si).

 

Gimnazijos himnas

JUBILIEJINIS ZENKLAS 2018